Soutěžní podmínky – kategorie I, II, III a IV

XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky jsou platné pouze pro kategorie I, II, III a IV.

pořadatel a cíle

Vyhlašovatelem a pořadatelem XIV. Mezinárodní interpretační soutěže dechových nástrojů Brno 2024 (dále též jen „soutěž“) je spolek Asociace interpretační soutěže dechových nástrojů Brno z. s. se sídlem v Brně, tř. Kpt. Jaroše 45 (dále též jen „pořadatel“). Soutěž se koná jednou za dva roky, vždy v sudém roce v období měsíců dubna až července v místech určených pořadatelem. Spolupořadatelem je Konzervatoř Brno, příspěvková organizace. Cílem soutěže je vyhledávání a podpora mladých talentovaných uměleckých osobností. 

termín konání:

27. 4. – 1. 5. 2024

soutěžní obory:

 • lesní roh
 • trubka
 • trombon
 • tuba
 • fagot

podmínky pro účast v soutěži

Soutěž je určena pro umělce z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska (kteří mají v jednom ze jmenovaných států trvalé bydliště, nebo v něm studují, nebo mají národnost jednoho ze jmenovaných států).

Soutěž je rozdělena do těchto kategorií:

 • kategorie I (1. – 2. ročník konzervatoří a středních uměleckých škol)
 • kategorie II (3. – 4. ročník konzervatoří a středních uměleckých škol)
 • kategorie III  (5. a 6. ročník konzervatoří, 1. ročník vysokých uměleckých škol)
 • kategorie IV (2. a vyšší ročníky vysokých uměleckých škol, absolventi uměleckých škol a profesionální hráči)

Pro určení kategorie je rozhodující ročník studia ve školním/akademickém roce 2023/2024.

Soutěžící z nižší kategorie může soutěžit ve vyšší kategorii

průběh soutěže

Soutěž proběhne v kategoriích I, II, III a IV v každém oboru ve dvou kolech. 

Účastníci soutěží v abecedním pořadí (podle české abecedy) dle příjmení s výhradou nezbytných změn oproti abecednímu pořadí kvůli kolizím korepetitorů.

Účastník je povinen se dostavit v čase dle harmonogramu, který bude zveřejněn před konáním každého kola, na místo, kde se soutěž koná. Nedostaví-li se účastník k soutěžnímu vystoupení v určený čas, považuje se za vyřazeného ze soutěže. Na návrh poroty může předseda pořadatele výjimečně rozhodnout, že účastník může v soutěži pokračovat. 

Účastníci mohou na soutěži vystoupit se svým korepetitorem/klavíristou, který si však musí veškeré cestovní a pobytové výlohy hradit sám. Účastníci, kteří nebudou na soutěži vystupovat s vlastním klavíristou, požádají v přihlášce o zajištění oficiálního doprovazeče. Poplatek za oficiálního korepetitora je 500,-Kč a je splatný při příjezdu na sekretariátě soutěže.

Členové poroty nebudou v průběhu soutěže poskytovat účastníkům ani jejich prostředníkům informace ani konzultace týkající se soutěže (neplatí u těch účastníků, jejichž aktivní účast v soutěži byla ukončena).

Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

poroty

Pořadatel soutěže jmenuje pro každý obor (v případě potřeby i pro kategorii) 5-8 člennou mezinárodní porotu, složenou ze zkušených hráčů/pedagogů daného oboru. Jména porotců budou zveřejněna na webových stránkách pořadatele před začátkem soutěže. Na prvním jednání zvolí porota ze svých členů předsedu poroty. 

Předseda i členové poroty jsou povinni se seznámit před zahájením soutěže s jejími podmínkami a jsou povinni se jimi řídit po celou dobu soutěže. 

Výkonným orgánem poroty je tajemník poroty (dále též jen „tajemník“). V souladu se soutěžními podmínkami zajišťuje průběh soutěže, účastní se všech jednání poroty bez hlasovacího práva a je jejími rozhodnutími vázán. 

Jednání poroty řídí její předseda. V souladu se soutěžními podmínkami a denním rozvrhem soutěže stanoví předseda program jednání poroty. Tajemník zajišťuje zveřejnění výsledků a rozhodnutí poroty. 

Porota vyslechne, posoudí a ocení výkony všech účastníků přijatých do soutěže, a to v rozsahu stanoveném soutěžními podmínkami, částí Soutěžní repertoár. Do průběhu soutěžních vystoupení nezasahuje, v případě překročení časového limitu stanoveného pořadatelem může předseda poroty soutěžní vystoupení ukončit. 

Porota přijímá rozhodnutí výhradně na svých jednáních. O všech otázkách rozhoduje porota hlasováním prostou většinou. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Členové poroty jsou povinni účastnit se jednání poroty. Jednání mohou být přítomni též zástupci pořadatele. Všichni účastníci jednání jsou povinni zachovávat mlčení o obsahu jednání poroty. 

Jednání poroty jsou neveřejná. 

hodnocení a ocenění soutěžních vystoupení

Členové poroty posuzují soutěžní vystoupení objektivně podle svého nejlepšího svědomí a odborných kritérií bodovým ohodnocením, které je neveřejné. Jména postupujících i nepostupujících účastníků budou zveřejněna spolu s uvedením dosažených bodových průměrů. 

Každé soutěžní vystoupení ve všech kolech hodnotí členové poroty písemně na bodovacím lístku od 1 bodu (nejnižší ohodnocení) do 25 bodů (nejvyšší ohodnocení). Dělení bodů není přípustné. Bodovací lístky, které jsou neúplně vyplněné, nečitelné nebo neobsahují podpis člena poroty, jsou neplatné a jsou vyřazeny z bodovací procedury. V případě, že člen poroty uvede mylný počet bodů do bodovacího lístku, může nesprávný údaj přeškrtnout, napsat nové bodové ohodnocení a s poznámkou „opraveno“ musí opravu podepsat. Opravy bodových ohodnocení lze provést pouze před odevzdáním 
bodovacího lístku. 

Člen poroty odevzdává bodovací lístky tajemníkovi bezprostředně po každé frekvenci (dopolední, odpolední a večerní část soutěžních vystoupení). Bodovací lístky odevzdané po stanoveném termínu jsou neplatné. 

Člen poroty je povinen zdržet se bodového hodnocení účastníka:

 • jehož výkon neslyšel v celém rozsahu, 
 • jehož vyučuje, 
 • jenž je pro něj osobou blízkou 

V těchto případech odevzdá podepsaný bodovací lístek s udáním důvodu, proč neboduje (nepřítomen, žák, osoba blízká). 

Bodové ohodnocení dosažené v jednotlivých kolech účastníkem soutěže se pro konečné pořadí sčítá. 

Následně po skončení soutěžních vystoupení každého kola provede tajemník přehled bodování, propočte bodové (aritmetické) průměry a podle nich sestaví pořadí účastníků. Nejvyšší a nejnižší bodové hodnocení se u každého účastníka škrtá a nezapočítává se do bodového (aritmetického) průměru – výjimkou z tohoto pravidla je pětičlenná porota. Bodování jednotlivých členů poroty je pro ostatní členy přístupné.

Po předložení přehledu bodování 1. kola, včetně bodových průměrů, rozhodne porota o postupu účastníků do II. kola. Do II. kola postupuje v každé kategorii zpravidla 50% účastníků dle bodovaného pořadí. 

Po vyslechnutí soutěžních vystoupení 2. kola uzavře porota celkové výsledky soutěže. Bodová hodnocení obou kol sčítají. Při bodové shodě nebo minimálním bodovém rozdílu může porota po dohodě s pořadatelem rozhodnout o rozdělení ceny mezi více účastníků.  
Nedosáhnou-li výkony účastníků požadované úrovně, porota rozhodne, zda udělí všechny vypsané ceny, případně nemusí udělit žádnou z nich, pokud zároveň konstatuje, že výkony účastníků nedosahují obvyklé umělecké úrovně soutěže pro udělování cen. Po skončení závěrečného jednání (týž den) se výsledky soutěže veřejně vyhlašují. 

Nositelé 1., 2. a 3. ceny získávají titul „laureát soutěže“. Účastník soutěže s nejvyšším počtem bodů v každém oboru obdrží zároveň titul „Absolutní vítěz oboru“.

Nositelé 1. ceny dále obdrží:
Kategorie I: 100,-EUR
Kategorie II: 200,-EUR
Kategorie III: 300,-EUR
Kategorie IV: 400,-EUR        

Absolutní vítězové jednotlivých oborů obdrží věcné ceny od sponzorů.

Rozhodnutí poroty jsou konečná a není proti nim odvolání. 

přihláška

Zájemci o účast v soutěži vyplní elektronickou přihlášku na webových stránkách pořadatele (https://www.zestebrno.cz) nejpozději dne 28. 2. 2024.

soutěžní poplatek

Výše soutěžního poplatku bude je 1900,-Kč a musí být uhrazen nejpozději do 15. 3. 2024.

 – buď převodem na účet: 
banka: Česká spořitelna a. s., Kounicova 4, 602 00 Brno
číslo účtu: č.ú. 1344207309/0800
SWIFT/BIC: GIBACZPX
IBAN: CZ27 0800 0000 0013 4420 7309 
 
– nebo složenkou na adresu: 
Anna Müllerová, Mikulovská 7, 629 00  Brno.

Soutěžní poplatek je nevratný s výjimkou případu zrušení celé soutěže.

Účastník musí vždy uvést do pole „Variabilní symbol“ svůj variabilní symbol, který obdrží při přihlašování a do pole „Zpráva pro příjemce“ variabilní symbol + své jméno a příjmení. Účastník zašle pořadateli mailem potvrzení o přijetí platby bankou. Bankovní poplatky hradí odesílatel.

V případě, že budete posílat peníze za více soutěžících společně, napište prosím variabilní symboly, jména všech osob za které platíte a číslo Vašeho účtu na adresu: info@zestebrno.cz.

poplatek za přidělení oficiálního korepetitora

Poplatek za oficiálního korepetitora je 500,-Kč a hradí se při příjezdu na sekretariátě soutěže.

ubytování a strava

Veškeré cestovní, stravovací a pobytové výlohy si účastníci hradí sami.
Pořadatel nezajišťuje ubytování ani stravování pro účastníky soutěže.
 

ochrana osobních údajů

Soutěžní vystoupení jsou ve všech kategoriích i kolech veřejná.  Soutěžní harmonogramy a bulletiny obsahující jména soutěžících a korepetitorů (v kategorii JUNIOR také jména vyučujících hlavního oboru) jsou veřejné. Postupové a výsledkové listiny obsahující jména soutěžících jsou veřejné.

Podrobnosti ochrany osobních údajů a řešení souhlasů s jejich zpracováním jsou obsahem dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR

Účastník je povinen hrát nejprve povinnou skladbu a poté jednu volitelnou skladbu a to vždy od jejího začátku. V případě, že jsou v soutěžním repertoáru uvedeny vybrané věty nebo části, je jejich pořadí závazné.

Podmínkou soutěže je hra zpaměti jedné skladby v každém kole.

Soutěžící v nižší kategorii si může jako volitelnou skladbu vybrat kteroukoliv skladbu z kategorie vyšší.

Soutěžní repertoár – obor lesní roh

Soutěžní repertoár – obor trubka

Soutěžní repertoár – obor trombon

Soutěžní repertoár – obor tuba

Soutěžní repertoár – obor fagot

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Případné neshody a rozpory, které nejsou těmito soutěžními podmínkami výslovně upraveny, řeší předseda pořadatele. 

Tyto soutěžní podmínky byly schváleny Radou pořadatele a jsou vydávány v jazyce českém a anglickém. V případě sporu platí jako autentický text český. Soutěž je vyhlášena a řídí se podle právního řádu České republiky a případné spory projednávají obecné soudy České republiky podle občanského soudního řádu České republiky. 

Soutěžní podmínky nabývají platnosti dnem 22. 6. 2023.

V Brně dne 22. 6. 2023

Přesunout se na začátek