Soutěžní podmínky kategorie JUNIOR

XIV. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2024

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky jsou platné pouze pro podkategorie JUNIOR A, B a C a odpovídající podkategorie JUNIOR CZ.

pořadatel a cíle

Vyhlašovatelem a pořadatelem XIV. Mezinárodní interpretační soutěže dechových nástrojů Brno 2024 (dále též jen „soutěž“) je spolek Asociace interpretační soutěže dechových nástrojů Brno z. s. se sídlem v Brně, tř. Kpt. Jaroše 45 (dále též jen „pořadatel“). Soutěž se koná jednou za dva roky, vždy v lichém roce v období měsíců dubna až července v místech určených pořadatelem. Spolupořadatelem je Konzervatoř Brno, příspěvková organizace. Cílem soutěže je vyhledávání a podpora mladých talentovaných uměleckých osobností. 

termín konání:

1. – 2. 6. 2024

soutěžní obory:

 • lesní roh
 • trubka
 • tenor (baryton)
 • trombon
 • tuba
 • fagot
 • fagottino (pouze kategorie JUNIOR A)

podmínky pro účast v soutěži

Soutěž JUNIOR A, B, C je určena pro mladé umělce z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska (kteří mají v jednom ze jmenovaných států trvalé bydliště, nebo v něm studují, nebo mají národnost jednoho ze jmenovaných států).

věk soutěžících

Kategorie Junior je rozdělena do tří podkategorií A, B, C podle věku účastníků.
Obor Fagottino soutěží pouze v JUNIOR A.

 • JUNIOR A – narozeni 1. 9. 2011 a mladší
 • JUNIOR B – narozeni mezi 31. 8. 2011 a 1. 9. 2009 (včetně)
 • JUNIOR C – narozeni mezi 31. 8. 2009 a 1. 9. 2007 (včetně)

V kategorii JUNIOR C NESMÍ SOUTĚŽIT studenti 1. ročníků středních uměleckých škol, tzn. konzervatoří a hudebních gymnázií!

Těmto účastníkům je určena Kategorie I. (případně II. nebo III.) – viz podmínky a soutěžní repertoár kat. I., II., III. IV.

Účastníci z České republiky automaticky soutěží také v podkategoriích JUNIOR CZ I, JUNIOR CZ II JUNIOR CZ III ve kterých poroty rozdělí ceny (viz odstavec Hodnocení a ocenění soutěžních vystoupení těchto Podmínek). Věkové limity a všechny ostatní soutěžní podmínky JUNIOR CZ jsou totožné s podkategoriemi JUNIOR A, B, C včetně jednotné přihlášky tedy:

 • JUNIOR CZ I = JUNIOR A
 • JUNIOR CZ II = JUNIOR B
 • JUNIOR CZ III = JUNIOR C

průběh soutěže

Soutěž proběhne ve všech kategoriích v každém oboru v jednom kole. 

Účastníci soutěží v abecedním pořadí (podle české abecedy) dle příjmení s výhradou nezbytných změn oproti abecednímu pořadí kvůli kolizím korepetitorů.

Účastník je povinen se dostavit v čase dle harmonogramu, který bude zveřejněn před konáním každé kategorie, na místo, kde se soutěž koná. Nedostaví-li se účastník k soutěžnímu vystoupení v určený čas, považuje se za vyřazeného ze soutěže. Na návrh poroty může předseda pořadatele výjimečně rozhodnout, že účastník může v soutěži pokračovat. 

Účastníci mohou na soutěži vystoupit se svým korepetitorem/klavíristou, který si však musí veškeré cestovní a pobytové výlohy hradit sám. 

Členové poroty nebudou v průběhu soutěže poskytovat účastníkům ani jejich prostředníkům informace ani konzultace týkající se soutěže (neplatí u těch účastníků, jejichž aktivní účast v soutěži byla ukončena).

Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

poroty

Pořadatel soutěže jmenuje dle organizačních potřeb minimálně jednu mezinárodní porotu (poroty), složenou/é ze zkušených hráčů/pedagogů daného oboru a určí jejího (jejich) předsedu (předsedy). Jména porotců budou zveřejněna na webových stránkách pořadatele 1. 6. 2024. 

Předseda i členové poroty jsou povinni se seznámit před zahájením soutěže s jejími podmínkami a jsou povinni se jimi řídit po celou dobu soutěže. 

Výkonným orgánem poroty je tajemník poroty (dále též jen „tajemník“). V souladu se soutěžními podmínkami zajišťuje průběh soutěže, účastní se všech jednání poroty bez hlasovacího práva a je jejími rozhodnutími vázán. 

Jednání poroty řídí její předseda. V souladu se soutěžními podmínkami a denním rozvrhem soutěže stanoví předseda program jednání poroty. Tajemník zajišťuje zveřejnění výsledků a rozhodnutí poroty. 

Porota vyslechne, posoudí a ocení výkony všech účastníků přijatých do soutěže, a to v rozsahu stanoveném soutěžními podmínkami, částí Soutěžní repertoár. Do průběhu soutěžních vystoupení nezasahuje, v případě překročení časového limitu stanoveného pořadatelem může předseda poroty soutěžní vystoupení ukončit. 

Porota přijímá rozhodnutí výhradně na svých jednáních. O všech otázkách rozhoduje porota hlasováním prostou většinou. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Členové poroty jsou povinni účastnit se jednání poroty. Jednání mohou být přítomni též zástupci pořadatele. Všichni účastníci jednání jsou povinni zachovávat mlčení o obsahu jednání poroty. 

Jednání poroty jsou neveřejná. 

hodnocení a ocenění soutěžních vystoupení

Každý obor/kategorie se hodnotí zvlášť, tzn. účastníci hrající ve stejné kategorii na stejný nástroj soutěží pouze proti sobě.

Členové poroty posuzují soutěžní vystoupení objektivně podle svého nejlepšího svědomí a odborných kritérií bodovým ohodnocením, které je neveřejné. 

Každé soutěžní vystoupení hodnotí členové poroty písemně na bodovacím lístku od 1 bodu (nejnižší ohodnocení) do 25 bodů (nejvyšší ohodnocení). Dělení bodů není přípustné. Bodovací lístky, které jsou neúplně vyplněné, nečitelné nebo neobsahují podpis člena poroty, jsou neplatné a jsou vyřazeny z bodovací procedury. V případě, že člen poroty uvede mylný počet bodů do bodovacího lístku, může nesprávný údaj přeškrtnout, napsat nové bodové ohodnocení a s poznámkou „opraveno“ musí opravu podepsat. Opravy bodových ohodnocení lze provést pouze před odevzdáním bodovacího lístku. 

Člen poroty odevzdává bodovací lístky tajemníkovi bezprostředně po každé frekvenci (dopolední, odpolední a večerní část soutěžních vystoupení). Bodovací lístky odevzdané po stanoveném termínu jsou neplatné. 

Člen poroty je povinen zdržet se bodového hodnocení účastníka:

 • jehož výkon neslyšel v celém rozsahu, 
 • jehož vyučuje, 
 • jenž je pro něj osobou blízkou 

V těchto případech odevzdá podepsaný bodovací lístek s udáním důvodu, proč neboduje (nepřítomen, žák, osoba blízká). 

Následně po skončení soutěžních vystoupení každého kola provede tajemník přehled bodování, propočte bodové (aritmetické) průměry a podle nich sestaví pořadí účastníků u každého oboru/kategorie zvlášť. Zvláštní pořadí vypracuje také pro podkategorie JUNIOR CZ I, II a III. Nejvyšší a nejnižší bodové hodnocení se u každého účastníka škrtá a nezapočítává se do bodového (aritmetického) průměru. Bodování jednotlivých členů poroty je pro pro ostatní členy přístupné.

Pro stanovení pořadí účastníků každého oboru/kategorie je určující výsledek bodování. Při  bodové shodě nebo minimálním bodovém rozdílu může porota po dohodě s pořadatelem rozhodnout o rozdělení ceny mezi více účastníků.  

Nedosáhnou-li výkony účastníků požadované úrovně, porota rozhodne, zda udělí všechny vypsané ceny, případně nemusí udělit žádnou z nich, pokud zároveň konstatuje, že výkony účastníků nedosahují obvyklé umělecké úrovně soutěže pro udělování cen. 

Všem soutěžícím, kteří byli odměněni cenami nebo čestnými uznáními budou odevzdány diplomy se jménem a stupněm ceny.

Nositelé 1., 2. a 3. ceny v podkategoriích JUNIOR A, B, C získávají titul „laureát soutěže“. Účastník soutěže s nejvyšším počtem bodů v každém oboru obdrží zároveň titul „Absolutní vítěz oboru“. Pro účely určení absolutního vítěze se obory Fagot a Fagottino berou jako jeden obor.

Rozhodnutí poroty jsou konečná a není proti nim odvolání. 

přihláška

Zájemci o účast v soutěži vyplní elektronickou přihlášku na webových stránkách pořadatele (https://www.zestebrno.cz) nejpozději do 30. 4. 2024.

Přihláška bude přístupná v lednu 2024.

soutěžní poplatek

Výše soutěžního poplatku je 900,-Kč  musí být uhrazen nejpozději 7. 5. 2024.

banka: Česká spořitelna a. s., Kounicova 4, 602 00 Brno
číslo účtu: č.ú. 1344207309/0800
SWIFT/BIC: GIBACZPX
IBAN: CZ27 0800 0000 0013 4420 7309 

Soutěžní poplatek je nevratný s výjimkou případu zrušení celé soutěže.

Vždy je třeba uvést variabilní symbol účastníka vygenerovaný v průběhu registrace a variabilní symbol + jméno soutěžícího do pole „Zpráva pro příjemce“. 
Dále žádáme o zaslání potvrzení o přijetí platby bankou (pdf z internet bankingu, scan…) popř. scan ústřižku složenky na adresu: info@zestebrno.cz
V případě, že budete posílat peníze za více soutěžících společně, napište prosím variabilní symboly, jména všech osob za které platíte a číslo Vašeho účtu na adresu: info@zestebrno.cz

ubytování

Veškeré cestovní a pobytové výlohy si účastníci hradí sami.
Pořadatel nezajišťuje ubytování účastníkům ani jejich doprovodu.

ochrana osobních údajů

Soutěžní vystoupení jsou ve všech kategoriích i kolech veřejná.  Soutěžní harmonogramy a bulletiny obsahující jména soutěžících, korepetitorů a vyučujících hlavního oboru jsou veřejné. Postupové a výsledkové listiny obsahující jména soutěžících jsou veřejné.

Podrobnosti ochrany osobních údajů a řešení souhlasů s jejich zpracováním jsou obsahem dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR

Soutěžní repertoár, který účastník uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit.

Hra zpaměti není podmínkou soutěže.

Účastníci vystoupí na soutěži se svým klavíristou, který si však musí veškeré cestovní a pobytové výlohy hradit sám.

kategorie Junior A + JUNIOR CZ I

Účastník si připraví libovolný repertoár v délce trvání 3 – 5 minut.

kategorie Junior B + JUNIOR CZ II

Účastník si připraví libovolný repertoár v délce trvání 4 – 5 minut.

kategorie Junior C + JUNIOR CZ III

Účastník si připraví libovolný repertoár v délce trvání 5 – 6 minut.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Případné neshody a rozpory, které nejsou těmito soutěžními podmínkami výslovně upraveny, řeší předseda pořadatele. 

Tyto soutěžní podmínky byly schváleny Radou pořadatele a jsou vydávány v jazyce českém a anglickém.
V případě sporu platí jako autentický text český. Soutěž je vyhlášena a řídí se podle právního řádu České republiky a případné spory projednávají obecné soudy České republiky podle občanského soudního řádu České republiky. 

Soutěžní podmínky nabývají platnosti dnem 1. 9. 2023.

V Brně dne 1. září 2023

Přesunout se na začátek