•  
ZUŠ J. Kvapila, Brno
www.clarina.cz
www.joseflidl.cz
www.fagotovestrojky.cz
 
www.b-and-s.com
www.melton.de
verze pro tisk

XII. Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2019

Soutěžní podmínky - kategorie JUNIOR

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto podmínky jsou platné pouze pro podkategorie JUNIOR A, B a C a odpovídající podkategorie JUNIOR CZ.

pořadatel a cíle

Vyhlašovatelem a pořadatelem XII. Mezinárodní interpretační soutěže dechových nástrojů Brno 2019 (dále též jen „soutěž“) je spolek Asociace interpretační soutěže dechových nástrojů Brno z. s. se sídlem v Brně, tř. Kpt. Jaroše 45 (dále též jen „pořadatel“). Soutěž se koná jednou za dva roky, vždy v lichém roce v období měsíců dubna až července v místech určených pořadatelem. Spolupořadatelem je Konzervatoř Brno, příspěvková organizace. Cílem soutěže je vyhledávání a podpora mladých talentovaných uměleckých osobností. 

termín konání:

1. a 2. 6. 2019

Kategorie JUNIOR A se koná v sobotu 1. 6. 2019.
Kategorie JUNIOR B a JUNIOR C se koná v neděli 2. 6. 2019.

soutěžní obory:

podmínky pro účast v soutěži

Soutěž JUNIOR A, B, C je určena pro mladé umělce z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska (kteří mají v jednom ze jmenovaných států trvalé bydliště, nebo v něm studují, nebo mají národnost jednoho ze jmenovaných států).

věk soutěžících

Kategorie Junior je rozdělena do tří podkategorií A, B, C podle věku účastníků.

V kategorii JUNIOR C NESMÍ SOUTĚŽIT studenti 1. ročníků středních uměleckých škol, tzn. konzervatoří a hudebních gymnázií!

Těmto účastníkům je určena Kategorie I. (případně II. nebo III.) - viz podmínky a soutěžní repertoár kat. I., II., III. IV.

Účastníci z České republiky automaticky soutěží také v podkategoriích JUNIOR CZ I, JUNIOR CZ II a JUNIOR CZ III ve kterých poroty rozdělí ceny (viz odstavec Hodnocení a ocenění soutěžních vystoupení těchto Podmínek). Věkové limity a všechny ostatní soutěžní podmínky JUNIOR CZ jsou totožné s podkategoriemi JUNIOR A, B, C včetně jednotné přihlášky tedy:

 

průběh soutěže

Soutěž JUNIOR proběhne v kategoriích A, B a C v každém oboru v jednom kole. 

Účastníci soutěží v abecedním pořadí (podle české abecedy) dle příjmení s výhradou nezbytných změn oproti abecednímu pořadí kvůli kolizím korepetitorů.

Účastník je povinen se dostavit v čase dle harmonogramu, který bude zveřejněn před konáním každého kategorie, na místo, kde se soutěž koná. Nedostaví-li se účastník k soutěžnímu vystoupení v určený čas, považuje se za vyřazeného ze soutěže. Na návrh poroty může předseda pořadatele výjimečně rozhodnout, že účastník může v soutěži pokračovat. 

Účastníci mohou na soutěži vystoupit se svým korepetitorem/klavíristou, který si však musí veškeré cestovní a pobytové výlohy hradit sám. 

Členové poroty nebudou v průběhu soutěže poskytovat účastníkům ani jejich prostředníkům informace ani konzultace týkající se soutěže (neplatí u těch účastníků, jejichž aktivní účast v soutěži byla ukončena).

Při veřejné produkci je hra z kopie tištěného notového materiálu vydavatele v rozporu s autorským zákonem a interpret na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.

 

poroty

Pořadatel soutěže jmenuje dle organizačních potřeb minimálně jednu mezinárodní porotu (poroty), složenou/é ze zkušených hráčů/pedagogů daného oboru a určí jejího (jejich) předsedu (předsedy). Jména porotců budou zveřejněna na webových stránkách pořadatele 1. 5. 2019. 

Předseda i členové poroty jsou povinni se seznámit před zahájením soutěže s jejími podmínkami a jsou povinni se jimi řídit po celou dobu soutěže. 

Výkonným orgánem poroty je tajemník poroty (dále též jen „tajemník“). V souladu se soutěžními podmínkami zajišťuje průběh soutěže, účastní se všech jednání poroty bez hlasovacího práva a je jejími rozhodnutími vázán. 

Jednání poroty řídí její předseda. V souladu se soutěžními podmínkami a denním rozvrhem soutěže stanoví předseda program jednání poroty. Tajemník zajišťuje zveřejnění výsledků a rozhodnutí poroty. 

Porota vyslechne, posoudí a ocení výkony všech účastníků přijatých do soutěže, a to v rozsahu stanoveném soutěžními podmínkami, částí Soutěžní repertoár. Do průběhu soutěžních vystoupení nezasahuje, v případě překročení časového limitu stanoveného pořadatelem může předseda poroty soutěžní vystoupení ukončit. 

Porota přijímá rozhodnutí výhradně na svých jednáních. O všech otázkách rozhoduje porota hlasováním prostou většinou. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Členové poroty jsou povinni účastnit se jednání poroty. Jednání mohou být přítomni též zástupci pořadatele. Všichni účastníci jednání jsou povinni zachovávat mlčení o obsahu jednání poroty. 

Jednání poroty jsou neveřejná. 

hodnocení a ocenění soutěžních vystoupení

Každý obor/kategorie se hodnotí zvlášť, tzn. účastníci hrající ve stejné kategorii na stejný nástroj soutěží pouze proti sobě.

Členové poroty posuzují soutěžní vystoupení objektivně podle svého nejlepšího svědomí a odborných kritérií bodovým ohodnocením, které je neveřejné. 

Každé soutěžní vystoupení hodnotí členové poroty písemně na bodovacím lístku od 1 bodu (nejnižší ohodnocení) do 25 bodů (nejvyšší ohodnocení). Dělení bodů není přípustné. Bodovací lístky, které jsou neúplně vyplněné, nečitelné nebo neobsahují podpis člena poroty, jsou neplatné a jsou vyřazeny z bodovací procedury. V případě, že člen poroty uvede mylný počet bodů do bodovacího lístku, může nesprávný údaj přeškrtnout, napsat nové bodové ohodnocení a s poznámkou „opraveno“ musí opravu podepsat. Opravy bodových ohodnocení lze provést pouze před odevzdáním bodovacího lístku. 

Člen poroty odevzdává bodovací lístky tajemníkovi bezprostředně po každé frekvenci (dopolední, odpolední a večerní část soutěžních vystoupení). Bodovací lístky odevzdané po stanoveném termínu jsou neplatné. 

Člen poroty je povinen zdržet se bodového hodnocení účastníka:

V těchto případech odevzdá podepsaný bodovací lístek s udáním důvodu, proč neboduje (nepřítomen, žák, osoba blízká). 

Následně po skončení soutěžních vystoupení každého kola provede tajemník přehled bodování, propočte bodové (aritmetické) průměry a podle nich sestaví pořadí účastníků u každého oboru/kategorie zvlášť. Zvláštní pořadí vypracuje také pro podkategorie JUNIOR CZ I, II a III. Nejvyšší a nejnižší bodové hodnocení se u každého účastníka škrtá a nezapočítává se do bodového (aritmetického) průměru. Bodování jednotlivých členů poroty je pro pro ostatní členy přístupné.

Pro stanovení pořadí účastníků každého oboru/kategorie je určující výsledek bodování. Při  bodové shodě nebo minimálním bodovém rozdílu může porota po dohodě s pořadatelem rozhodnout o rozdělení ceny mezi více účastníků.  

Nedosáhnou-li výkony účastníků požadované úrovně, porota rozhodne, zda udělí všechny vypsané ceny, případně nemusí udělit žádnou z nich, pokud zároveň konstatuje, že výkony účastníků nedosahují obvyklé umělecké úrovně soutěže pro udělování cen. 

Všem soutěžícím, kteří byli odměněni cenami nebo čestnými uznáními budou odevzdány diplomy se jménem a stupněm ceny.

Nositelé 1., 2. a 3. ceny v podkategoriích JUNIOR A, B, C získávají titul „laureát soutěže“. Účastník soutěže s nejvyšším počtem bodů v každém oboru obdrží zároveň titul „Absolutní vítěz oboru“. 

Rozhodnutí poroty jsou konečná a není proti nim odvolání. 

přihláška

Zájemci o účast v soutěži vyplní elektronickou přihlášku na webových stránkách pořadatele (https://www.zestebrno.cz) nejpozději do 31. 3. 2019.
 

soutěžní poplatek

Soutěžní poplatek je nevratný.
Výše soutěžního poplatku bude zveřejněna 1. 1. 2019.

Poplatek musí být uhrazen nejpozději 15. 4. 2019
 

Vždy je třeba uvést variabilní symbol účastníka vygenerovaný v průběhu registrace a variabilní symbol + jméno soutěžícího do pole "Zpráva pro příjemce". 
Dále žádáme o zaslání potvrzení o přijetí platby bankou (pdf z internet bankingu, scan...) popř. scan ústřižku složenky na adresu: info@zestebrno.cz
Transakční poplatky platí účastník.
V případě, že budete posílat peníze za více soutěžících společně, napište prosím variabilní symboly, jména všech osob za které platíte a číslo Vašeho účtu na adresu: info@zestebrno.cz

ubytování

Veškeré cestovní a pobytové výlohy si účastníci hradí sami.
Pořadatel může zajistit účastníkům kategorie JUNIOR, popř. jejich doprovodu, ubytování
Cena a způsob objednání ubytování budou zveřejněny 1. 1. 2019.
 

ochrana osobních údajů


Soutěžní vystoupení jsou ve všech kategoriích i kolech veřejná.  Soutěžní harmonogramy a bulletiny obsahující jména soutěžících, korepetitorů a vyučujících hlavního oboru jsou veřejné. Postupové a výsledkové listiny obsahující jména soutěžících jsou veřejné.

Případné rozhlasové či televizní přenosy a záznamy soutěžních vystoupení může  pořadatel využít k propagaci soutěže.

Podrobnosti ochrany osobních údajů a řešení souhlasů s jejich zpracováním jsou obsahem dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

 

SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR

Soutěžní repertoár, který účastník uvede v přihlášce, je závazný a nelze jej měnit.

Hra zpaměti není podmínkou soutěže.

Účastníci vystoupí na soutěži se svým klavíristou, který si však musí veškeré cestovní a pobytové výlohy hradit sám.

kategorie Junior A + JUNIOR CZ I

Účastník si připraví libovolný repertoár v délce trvání 3 – 5 minut.

kategorie Junior B + JUNIOR CZ II

trubka, lesní roh, tenor (baryton), trombon, tuba:
Účastník si připraví libovolný repertoár v délce trvání 4 – 5 minut.

fagot: :
A) povinná skladba: Petr Zapletal - Epizody pro fagot (jedna až dvě části).
(možno zakoupit zde)

B) Volitelná skladba dle vlastního výběru. Celkové délka vystoupení u fagotu 4 - 6 minut.

kategorie Junior C + JUNIOR CZ III

Účastník si připraví libovolný repertoár v délce trvání 5 – 6 minut.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Případné neshody a rozpory, které nejsou těmito soutěžními podmínkami výslovně upraveny, řeší předseda pořadatele. 

Tyto soutěžní podmínky byly schváleny Radou pořadatele a jsou vydávány v jazyce českém a anglickém. V případě sporu platí jako autentický text český. Soutěž je vyhlášena a řídí se podle právního řádu České republiky a případné spory projednávají obecné soudy České republiky podle občanského soudního řádu České republiky. 

 

 

Soutěžní podmínky nabývají platnosti dnem 10. 6. 2018.

V Brně dne 10. června 2018